Všeobecné podmienky prenájmu

1. Obecne

Požičiavanie strojov sa obecne riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

2. Názvoslovie

a/ Spoločnosť vykonávajúca prenájom zariadení sa v ďalšom nazýva len PRENAJÍMATEĽ a tento výraz zahŕňa tiež stanoveného zástupcu.

b/ NÁJOMCA je spoločnosť alebo osoba, ktorá prevezme do svojho užívania zariadenie od PRENAJÍMATEĽA.

c/ ZARIADENIE je pracovný stroj vrátane výmenných pracovných náradí, príslušenstva, eventuálne spotrebného materiálu a náhradných prevádzkových náplní uvedených v technickej špecifikácii zariadenia v uzatvorenej zmluve.

d/ Pravidelná finančná úhrada NÁJOMCU PRENAJÍMATEĽOVI za prenájom ZARIADENIA podľa uzatvorenej zmluvy sa v ďalšom nazýva len sadzba prenájmu a jej perióda a hodnota je presne stanovená v zmluve. Sadzba prenájmu je zmluvne potvrdená finančná úhrada za prenájom ZARIADENIA.

e/ Zmluva o prenájme, ktorá sa uzatvára písomne medzi PRENAJÍMATEĽOM a NÁJOMCOM sa ďalej nazýva zmluva a tieto všeobecné podmienky prenájmu sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

3. Zahájenie prenájmu a odovzdanie zariadenia nájomcovi

a/ PRENAJÍMATEĽ odovzdá NÁJOMCOVI na základe uzatvorenej zmluvy ZARIADENIE v konfigurácii a stave upresnenom v zmluve. Zahájením prenájmu sa rozumie potvrdenie odovzdávacieho protokolu ZARIADENIA oboma zmluvnými stranami. Odovzdávací protokol obsahuje ďalšie údaje o ZARIADENÍ ako napr. popis technického stavu, počet Mth, výrobné číslo ZARIADENIA atď.

b/ V prípade, že nie je v zmluve stanovené inak, ZARIADENIA je odovzdávané v mieste budúceho nasadenia.

c/ NÁJOMCA je povinný uviesť do odovzdávacieho protokolu ZARIADENIA prvé stanovisko /miesto/ nasadenia ZARIADENIA. Premiestňovanie ZARIADENIA do okruhu 10 km od tohoto stanoviska je povolené bez oznámenia PRENAJÍMATEĽOVI. Premiestnenie nad 10 km je NÁJOMCA povinný okamžite oznámiť PRENAJÍMATEĽOVI. Premiestnenie ZARIADENIA mimo územie SR je možné len s písomným súhlasom PRENÁJÍMATEĽA.

d/ NÁJOMCA je povinný uviesť do odovzdávacieho protokolu meno a komunikačné spojenie na svojho zodpovedného pracovníka, ktorý je poverený dozorom nad ZARIADENÍM. Tento pracovník je povinný poznať vždy súčasný technický stav ZARIADENIA, presné miesto nasadenia zariadenia vrátane komunikačného spojenia s obsluhou a tieto informácie na požiadanie vždy oznámiť PRENAJÍMATEĽOVI.

e/ Pre prácu s prenajatým ZARIADENÍM budú mať ako jediní výlučné oprávnenie zaškolení pracovníci, ktorých mená budú takisto uvedené v odovzdávacom protokole stroja.

f/ Od okamihu zahájenia prenájmu vstupuje do platnosti zodpovednosť NÁJOMCU podľa bodu 9/ týchto všeobecných podmienok.

4. Prevádzka zariadenia v priebehu prenájmu.

a/ NÁJOMCA hradí zo svojich prostriedkov spotrebu pohonných hmôt, olejov a maziva, spotrebu destilovanej vody, kvapaliny do ostrekovačov skiel a prostriedkov na čistenie ZARIADENIA.

b/ NÁJOMCA je oprávnený používať zariadenie po dobu dohodnutú v zmluve o prenájme. Nevrátenie ZARIADENIA v dohodnutom termíne je považované za neoprávnené držanie a PRENAJÍMATEĽ o.i. účtuje NÁJOMCOVI v súlade s týmito podmienkami zvýšenú sadzbu. NÁJOMCA sa môže s PRENAJÍMATEĽOM dohodnúť o predĺžení pôvodne dojednanej doby. O predĺženie je možné požiadať osobne alebo písomne bezprostredne pred skončením pôvodnej zmluvy. Ak prejaví NÁJOMCA záujem o predĺženie prenájmu alebo odkúpenie stroja, má prednostné právo pred inými záujemcami.

c/ NÁJOMCOVI nie je povolené preťažovať ZARIADENIE nad rozsah povolených technických parametrov a upravovať jeho exteriér alebo interiér. V prípade nedodržania týchto zákazov, NÁJOMCA plne hradí náklady na opravu zariadenia a jeho uvedenie do pôvodného stavu.

d/ NÁJOMCA nesmie bez súhlasu PRENAJÍMATEĽA vykonávať akékoľvek zásahy do konštrukcie stroja a stroj môže používať výhradne k účelom a na miestach, pre ktoré je svojim charakterom určený. Akékoľvek použitie neštandardných typových prídavných zariadení, alebo ZARIADENÍ iného výrobcu bez schválenia PRENAJÍMATEĽA, je zakázané.

e/ NÁJOMCA nie je oprávnený prevádzať akúkoľvek manipuláciu s počítadlom motohodín.

f/ NÁJOMCA je povinný okamžite ohlásiť PRENAJÍMATEĽOVI poruchu počítadla motohodín.

g/ Obsluhu ZARIADENIA a predpísané údržbárske výkony môžu vykonávať len kvalifikované osoby NÁJOMCU, ktoré sú : 

ga/ vyškolené obecne NÁJOMCOM s ohľadom na znalosť noriem a predpisov súvisiacich s bezpečnosťou práce,hygienou práce a ďalšími predpismi, ktoré môžu byť vzhľadom k charakteru ZARIADENIA na jeho prevádzku vztiahnuté. V prípade, že pre prácu so ZARIADENÍM sú štátnym orgánom predpísané príslušné oprávnenia, je NÁJOMCA povinný zaistiť, aby pracovníci obsluhujúci ZARIADENIE boli takými všetkými, potrebnými a platnými oprávneniami vybavení. 

gb/ zaškolené PRENAJÍMATEĽOM pri odovzdávaní ZARIADENIA do prenájmu

h/ NÁJOMCA nesmie povoliť manipuláciu so ZARIADENÍM iným než v odovzdávacom protokole uvedeným pracovníkom. O rozšírení počtu oprávnených pracovníkov žiada NÁJOMCA písomne a podmienkou súhlasu je splnenie požiadaviek uvedených v bode 4 g/.

i/ NÁJOMCA je povinný po celú dobu prenájmu zaznamenávať denné údaje o prevádzke ZARIADENIA do Prevádzkovej knihy ZARIADENIA.

j/ PRENAJÍMATEĽ predpokladá v priebehu jednotlivej časovej periódy sadzby prenájmu dohodnuté prevádzkové využitie ZARIADENIA, ktorého limit, vyjadrený v motohodinách, je stanovený v zmluve. Každú jednu odpracovanú Mth nad tento stanovený limit je povinný NÁJOMCA PRENAJÍMATEĽOVI uhradiť najneskôr pri skončení prenájmu podľa sadzby za nadlimitnú Mth, ktorá je stanovená na 2,38 EUR/Mth. NÁJOMCA sa zaväzuje k pravidelnému sledovaniu počítadla Mth /viď Prevádzková kniha ZARIADENIA v odst. 4i/ a v prípade, že bola limitná hodnota Mth v každej jednotlivej lehote prenájmu prekročená, je povinný túto skutočnosť ohlásiť PRENAJÍMATEĽOVI s udaním počtu nadlimitných Mth.

k/ PRENAJÍMATEĽ má právo v priebehu prenájmu zameniť pôvodne dodané ZARIADENIE za ZARIADENIE s obdobnými technickými parametrami a prevádzkovým stavom.

5. Údržba a opravy

a/ NÁJOMCA je povinný dbať aby nedochádzalo k neúmernému opotrebeniu alebo zničeniu agregátov ZARIADENIA, nesmie demontovať prípadne opravovať časti ZARIADENIA.

b/ NÁJOMCA je povinný kontrolovať pravidelne stav a teplotu prevádzkových náplní, hlavne motorového a hydraulického oleja a premazanie ZARIADENIA, účinnosť bŕzd, stav akumulátora, stav pneumatík a ich prípadné hustenie na predpísaný tlak.

c/ NÁJOMCA je povinný v určených termínoch, uvedených v odovzdávacom protokole a daných celkovým počtom odpracovaných motohodín, oznámiť PRENAJÍMATEĽOVI nutnosť prevedenia pravidelnej kontrolnej prehliadky a plánovanej údržby. Očistené ZARIADENIE bude pristavené na náklady NÁJOMCU na dohovorené spevnené a uzatvorené stanovisko u NÁJOMCU. V opačnom prípade bude nájomca sankcionovaný sumou 100,- EUR a bude plne hradiť prípadné škody spôsobené zanedbaním plánovanej údržby.

d/ V prípade poškodenia plomby počítadla motohodín alebo inej závady je NÁJOMCA povinný poruchu okamžite hlásiť PRENAJÍMATEĽOVI a pristaviť ZARIADENIE na prístupné miesto k vykonaniu opravy či zaplombovaniu.

e/ NÁJOMCA je povinný neodkladne ohlásiť prípadnú poruchu ZARIADENIA na príslušnú kontaktnú adresu PRENAJÍMATEĽA a na požiadanie je povinný telefonické ohlásenie potvrdiť v písomnej forme (telefax, e-mail) so stručným popisom poruchy.

f/ PRENAJÍMATEĽ sa zaväzuje začať s opravou ZARIADENIA najneskôr do 24 hodín od doby oznámenia poruchy ZARIADENIA NÁJOMCOM /do tejto lehoty sa nepočítajú dni pracovného voľna a pokoja/. Rozsah a termín dokončenia opravy bude stanovený servisným mechanikom prenajímateľa po začatí opravy t.j. po demontáži vadných dielov alebo celkov a po špecifikácii náhradných dielov a materiálu. Termín ukončenia opravy bude oznámený nájomcovi do 48 hodín po nahlásení poruchy. Vo výnimočnom prípade, keď zariadenie bude mimo prevádzku z dôvodu prenajímateľom neodstrániteľnej poruchy dlhšie než 3 pracovné dni, počítané po uplynutí lehoty 24 hodín od nahlásenia poruchy užívateľom, bude celá záležitosť vzájomne posúdená a prejednaná. Podľa charakteru vzniku poruchy, miery zavinenia NÁJOMCU a ďalších hľadísk vhodných na zváženie prípadu, bude situácia riešená vzájomnou dohodou /napr. PRENAJÍMATEĽ upustí od požiadavky úhrady sadzby nájomného NÁJOMCOM za dobu prestoja ZARIADENIA s tým, že táto doba nebude započítaná do celkovej doby prenájmu ZARIADENIA uvedenej v zmluve/.

g/ V priebehu prenájmu je NÁJOMCA povinný vykonávať následovné údržbárske úkony: kontrola a premazanie ZARIADENIA, kontrola a prečistenie chladiča a vzduchového filtra, hustenie pneumatík, kontrola akumulátora a doplnenie destilovanej vody, čistenie ZARIADENIA.

6. Poistenie zariadenia

a/ Pokiaľ nie je v zmluve inak ustanovené, je NÁJOMCA povinný poistiť v poisťovni ZARIADENIE v plnej hodnote kúpnej ceny na vlastné náklady v týchto kategóriách poistenia:

aa/ Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou. 
Poistenie pre prípad škôd spôsobených krádežou. 
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov alebo strojných zariadení. 

ab/ Zákonné poistenie vysokozdvižného vozíka 

Príslušné poistné zmluvy resp. potvrdenie o uzavretom poistení je povinný predložiť NÁJOMCA PRENAJÍMATEĽOVI ku kontrole na vyzvanie najneskôr do dvoch pracovných dní po potvrdení odovzdávacieho protokolu.

b/ V prípade, že poistenie ZARIADENIA zaisťuje PRENAJÍMATEĽ ZARIADENIA, zaväzuje sa NÁJOMCA uhradiť PRENAJÍMATEĽOVI všetky náklady spojené s touto záležitosťou najneskôr do termínu splatnosti faktúry obdržanej od PRENAJÍMATEĽA.

c/ V priebehu prenájmu je NÁJOMCA povinný oznámiť PRENAJÍMATEĽOVI akúkoľvek nehodu, stratu alebo škodu, ktorá nastala v súvislosti, alebo následkom užívania ZARIADENIA, alebo z inej príčiny, a to okamžite po ich zistení. Tieto informácie musia byť písomne potvrdené do 24 hodín po zistení ako PRENAJÍMATEĽOVI, tak eventuálne príslušnej poisťovni podľa rozsahu škody a v súlade so znením uzatvorených poistných zmlúv.

d/ NÁJOMCA je povinný rešpektovať podmienky poistných zmlúv, ktoré sú uzatvorené s poisťovňou na ZARIADENIE. Nájomca znáša spoluúčasť. Hodnotu eventuálneho poistného plnenia poisťovne v prípade poistnej udalosti, sa NÁJOMCA zaväzuje použiť výhradne k oprave ZARIADENIA a v žiadnom inom prípade akokoľvek nepoužívať bez predchádzajúceho súhlasu PRENAJÍMATEĽA.

7. Úhrada sadzby prenájmu

a/ PRENAJÍMATEĽ je oprávnený vyžadovať pri uzavretí zmluvy zálohu vo výške až trojnásobku základnej sadzby ako istinu poskytnutej služby. Zariadenie bude odovzdané až po uhradení príslušnej čiastky.

b/ NÁJOMCA je povinný uhradiť PRENAJÍMATEĽOVI sadzbu prenájmu podľa uzavretej Zmluvy v dohodnutých časových periódach. Časové obdobie periódy splatnosti a platobný kalendár sú vyznačené v zmluve.

c/ Každá jednotlivá úhrada sadzby prenájmu musí byť NÁJOMCOM prevedená najneskôr v deň splatnosti faktúry, ktorú vystavuje PRENAJÍMATEĽ na NÁJOMCU.

d/ V prípade omeškania NÁJOMCU v úhrade sadzby nájomného alebo v úhrade za odpracované nadlimitné Mth a iných faktúr PRENAJÍMATEĽOVI, je NÁJOMCA povinný uhradiť penále vo výške 1% z hodnoty faktúry za každý deň omeškania. Pri omeškaní hociktorých dvoch splátok sadzby prenájmu zmluva zaniká, ak sa jej účastníci nedohodnú inak.

e/ PRENAJÍMATEĽ si vyhradzuje právo účtovať NÁJOMCOVI svoje akékoľvek ďalšie finančné nároky plynúce z podpisu zmluvy, ktoré by vznikli po podpise zmluvy na základe nových platných a záväzných štátnych finančných predpisov, štátnych orgánov, napr. úprava colných poplatkov, daní, dovozných prirážok atď. Zmluvné strany sú povinné takéto nároky vzájomne vyrovnať buď úhradou samostatnej faktúry, alebo podľa dohody, zvýšením resp. znížením sadzby prenájmu.

f/ Úhrada za nadlimitne odpracované Mth ZARIADENIA podľa bodu 4j/ týchto všeobecných podmienok bude NÁJOMCOM prevedená PRENAJÍMATEĽOVI spoločne s prvou ďalšou pravidelnou úhradou sadzby prenájmu, alebo najneskôr pri ukončení prenájmu.

8. Ukončenie prenájmu

a/ NÁJOMCA sa zaväzuje prenajaté ZARIADENIE vrátiť v lehote, mieste a čase dohodnutom v zmluve.

b/ K plánovanému ukončeniu zmluvy dôjde úhradou poslednej sadzby prenájmu NÁJOMCOM podľa stanoveného platobného kalendára, riadnym odovzdaním zariadenia v zmluvne dohodnutom mieste vrátenia stroja a potvrdením o vyrovnaní všetkých vzájomných pohľadávok podpisom „Protokolu o ukončení prenájmu“.

c/ K neplánovanému ukončeniu zmluvy z viny NÁJOMCU dochádza v prípadoch, keď NÁJOMCA písomne požiadal o predčasné skončenie zmluvy, nedodržal vzájomne potvrdené podmienky zmluvy, alebo neumožnil plnenie tejto zmluvy po jej podpise. V týchto prípadoch je NÁJOMCA povinný uhradiť PRENAJÍMATEĽOVI najneskôr do siedmych pracovných dní od ukončenia zmluvy faktúru vyhotovenú PRENAJÍMATEĽOM obsahujúcu: 

ca/ ak nájom trval menej ako 24 mesiacov sumu, ktorú tvoria všetky zostávajúce sadzby prenájmu do počtu 24 sadzieb prenájmu plus tri sadzby prenájmu, 

cb/ ak nájom trval viac ako 24 mesiacov sumu vo výške 3 sadzieb prenájmu, 

cc/ všetky výdaje a výlohy PRENAJÍMATEĽA spojené s ukončením zmluvy, napr. dopravné ZARIADENIA z miesta nasadenia u NÁJOMCU do miesta vrátenia podľa zmluvy, opravy stroja do pôvodného stavu atď.

9. Zodpovednosť nájomcu

a/ NÁJOMCA sa zaväzuje, že v priebehu prenájmu so žiadnou treťou stranou neuzatvorí zmluvu /napr. zastupiteľskú, nájomnú, predajnú/ ktorá by sa týkala ZARIADENIA PRENAJÍMATEĽA. ZARIADENIE nesmie NÁJOMCA ani bezplatne zapožičať a nesmie ho dať do zástavy. Všetky takéto jednania alebo zmluvy s treťou stranou sú vopred neplatné a NÁJOMCA nesie plnú zodpovednosť za eventuálne vzniknuté straty.

b/ NÁJOMCA je povinný chrániť prenajaté ZARIADENIE pred poškodením, stratou alebo zničením.

c/ NÁJOMCA je plne zodpovedný za stratu, škody alebo zničenie ZARIADENIA, ktoré nastali jeho zavinením

d/ Poškodenie plomby alebo poruchu počítadla motohodín je NÁJOMCA povinný okamžite oznámiť PRENAJÍMATEĽOVI s uvedením stavu počítača a času kedy k poruche došlo.

e/ NÁJOMCA súhlasí svojou plnou zodpovednosťou a všetkými záväzkami za škody, straty alebo zničenie akéhokoľvek majetku tretej strany ktoré by vznikli prevádzkou ZARIADENIA, tak isto ako za úraz, resp. smrť kohokoľvek, pokiaľ táto nastala v súvislosti s používaním ZARIADENIA a prevádzkou. NÁJOMCA sa zaväzuje uhradiť PRENAJÍMATEĽOVI výlohy vzniknuté v takýchto prípadoch.

f/ NÁJOMCA je plne zodpovedný za úhradu sadzby prenájmu podľa uzatvorenej zmluvy za akéhokoľvek obdobie, ktoré prevyšuje dobu zmluvne dohodnutú , pokiaľ nie je možné ZARIADENIE alebo jeho časť premiestniť z miesta nasadenia u NÁJOMCU do dohodnutého strediska PRENAJÍMATEĽA z dôvodu priemyselného sporu, štrajku a iných dôvodov, ktoré ovplyvňujú možnosti NÁJOMCU alebo vlastnosti stanovišťa ZARIADENIA.

g/ Akékoľvek straty nájomcu podľa vyššie uvedených bodov a ďalšie iné neovplyvňujú záväzok NÁJOMCU uhradiť sadzbu prenájmu.

10. Zodpovednosť prenajímateľa

a/ PRENAJÍMATEĽ nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu, stratu alebo zničenie ZARIADENIA spôsobené NÁJOMCOM.

b/ PRENAJÍMATEĽ nie je zodpovedný za následky alebo nepriame straty a škody vrátane zisku aj keď vznikli následkom alebo v súvislosti s prenájmom a používaním ZARIADENIA.

c/ PRENAJÍMATEĽ nie je zodpovedný za akýkoľvek úraz, alebo smrť ktorejkoľvek osoby, ktorý by nastal v súvislosti s prenájmom a používaním ZARIADENIA.

d/ Zodpovednosť PRENAJÍMATEĽA je obmedzená termínmi a podmienkami zmluvy a všeobecnými podmienkami dlhodobého prenájmu a všetky ďalšie podmienky, záruky a povinnosti a podobne sú týmto výslovne vylúčené.